Giải phòng bản thân, giải phóng quan niệm tình dục của bạn