Bộ nguồn này sử dung chung cho máy hiệu JPN600 phải không BS