CHO E HỎI QUI TRÌNH VẬN HÀNH MÁY ĐIỆN TIM NEWTECH 1503 LÀ SAO AH