Tôi muốn mua gửi về 14/5 triệu phong 2 Quảng sơn , ninh sơn , ninh thuận